Vanaf 1 oktober 2019

Oogpoli Bernhoven is Maashorst Oogkliniek

Bernhoven is per 1 oktober 2019 een samenwerking aangegaan met Maashorst Oogkliniek. Maashorst Oogkliniek is een zelfstandig behandelcentrum (ZBC) die de oogheelkundige zorg binnen het zorgaanbod in het ziekenhuis aanbiedt.

Vertrouwde omgeving: Bernhoven

Maashorst Oogkliniek is te vinden in Bernhoven.

Duurzame oogzorg

De vraag naar oogheelkundige zorg stijgt al geruime tijd. Dit komt door de toenemende vergrijzing en toegenomen behandelmogelijkheden. Daarnaast is er een landelijk tekort aan oogartsen waar ook Bernhoven de gevolgen van ondervindt. Vanuit de strategie van toekomstbestendige zorg voor de regio heeft Bernhoven nieuwe werkwijzen ontwikkeld, die de toegankelijkheid van de oogheelkundige zorg hebben vergroot.

Bernhoven heeft vervolgens verschillende mogelijkheden verkend vanuit het principe dat oogheelkundige zorg onderdeel blijft van het zorgaanbod binnen Bernhoven. In Maashorst Oogkliniek is een partner gevonden waarmee de oogheelkundige zorg als onderdeel van het zorgaanbod in Bernhoven behouden blijft en de samenwerking met andere specialismen op dezelfde manier doorgaat.

Positief voor patiënt

Voor patiënten verandert er weinig. Alle patiënten blijven in Bernhoven terecht kunnen voor oogheelkundige zorg. Bij de Maashorst Oogkliniek werken dezelfde zorgverleners en overige medewerkers. Patiënten ontvangen voorafgaand aan hun afspraak een brief thuis met meer informatie over deze samenwerking.

Maashorst Oogkliniek

Binnen de muren van Bernhoven zal Maashorst Oogkliniek de oogheelkundige zorg rondom Uden verzorgen. Maashorst Oogkliniek is een zelfstandig behandelcentrum dat staat voor kwaliteit en continuïteit van zinnige oogheelkundige zorg. En dat leveren we met een enthousiast team van oogartsen, optometristen en andere medewerkers.

Voor iedereen de beste oogzorg

Het bieden van de beste oogzorg begint bij de mensen, maar daar houdt het voor ons niet bij op. Zo willen wij patiënten snel kunnen helpen en dichtbij huis.

Kwaliteit en continuïteit

Maashorst Oogkliniek staat voor kwaliteit en continuïteit. De basis oogzorg wordt op hoog niveau aangeboden. De oogartsen verbonden aan Maashorst Oogkliniek zijn onder ander lid van de Nederlandse Oogheelkundig Gezelschap (NOG) en de Europese Oogheelkundig sociëteit (ESCRS). Samen met de optometristen en orthoptisten proberen wij de mensen steeds weer bij dezelfde zorgverlener te laten terugkomen.

Twee locaties: Uden en Oss

Maashorst Oogkliniek werkt vanuit 2 locaties: Bernhoven in Uden en polikliniek Oss. Zo hoeft u niet ver te reizen om van onze diensten gebruik te maken. De bezoekers- en route-informatie vindt u hier.

Screeningscentrum

Patiënten met een verwijzing van de huisarts worden via het screeningscentrum gezien door de optometrist en indien nodig doorverwezen naar de oogarts. Deze werkwijze zorgt ervoor dat de patiënten een zo kort mogelijke toegangstijd hebben. Onze optometristen werken al vele jaren samen met oogartsen in het ziekenhuis. Door het bijwonen van nascholingen houden onze optometristen en orthoptisten hun kennis op peil en blijft de kwaliteit gewaarborgd.

Informatiefolders

Maashorst Oogkliniek informeert u graag uitgebreid over haar diensten.

Hoe werkt het?

Wanneer u door uw huisarts bent doorverwezen naar de polikliniek oogheelkunde, wordt u veelal verwezen naar het screeningscentrum oogheelkunde. Hier wordt u gezien door een optometrist.

Een optometrist is een HBO-opgeleide professional binnen de oogzorg. Hij of zij voert een volledig optometrisch oogonderzoek uit, waarmee de mogelijke oorzaken voor uw klacht worden opgespoord. Aan de hand van dit onderzoek stelt de optometrist een verder beleid op. In veel gevallen betekent dit een goed advies of het aanmeten van een juiste bril of lenzen.

Sneller geholpen

Soms is echter aanvullend onderzoek nodig. Wanneer uw klachten worden veroorzaakt door een ziekte en niet met bijvoorbeeld een bril opgelost kunnen worden, melden wij dit aan uw huisarts. Indien nodig wordt u dan nog naar de oogarts verwezen.

Doordat niet iedere patiënt door de oogarts gezien hoeft te worden en de optometrist zijn afspraken zelfstandig kan afhandelen, is de toegangstijd korter en kunt u sneller geholpen worden. Zo werken we samen aan goedkopere en efficiëntere oogzorg.

Cliëntenraad

Als Maashorst Oogkliniek willen we graag weten hoe de patiënt denkt over het beleid en de ontwikkelingen in de oogkliniek. De Wet Medezeggenschap Cliëntenraden (WMZC) regelt de medezeggenschap van cliënten in ziekenhuizen en ZBC’s. Maashorst Oogkliniek heeft een cliëntenraad ingesteld die verbonden is aan Bernhoven. Cliënten kunnen zijn: patiënten, hun familie, bezoekers en patiëntenverenigingen.

Taken

De cliëntenraad behartigt de belangen van cliënten van Maashorst Oogkliniek en adviseert het bestuur over onderwerpen die voor cliënten van belang zijn.

Patiënten en patiëntenorganisaties kunnen een beroep op de cliëntenraad doen. De cliëntenraad behandelt onderwerpen met gemeenschappelijk belang, zoals de kwaliteit van de zorg, patiëntveiligheid, hygiëne, gastvrijheid, algemene patiëntgerichte communicatie/informatie en wijzigingen in de organisatie. Vragen van de individuele patiënt horen bij de betrokken hulpverlener.

Klachtenprocedure Maashorst Oogkliniek

Maashorst Oogkliniek vindt het belangrijk dat patiënten, familie en bezoekers tevreden zijn. Toch kan het gebeuren dat u ontevreden bent.

De medewerkers van Maashorst Oogkliniek stellen het op prijs wanneer u uw onvrede rechtstreeks met hen bespreekt. Op deze manier krijgt men het snelst een idee van wat u dwars zit en wat beter had gekund. In de praktijk blijkt dat veel zaken al kunnen worden opgelost als je er samen over praat. Maashorst oogkliniek sluit zich aan bij de klachtenregeling van Bernhoven. Lees hier een volledige en fomele weergave van de nieuwe klachtenregeling. Waar in die regeling wordt gesproken over het Directiecomité kunt u “directie van de Maashorst Oogkliniek” lezen.

Daarnaast kunt u ook het huishoudelijk reglement van de klachtenonderzoekscommissie lezen.

PatiëntServiceBureau

Hoewel we ervan overtuigd zijn dat de beste oplossing ligt in een gesprek op de plek en met de persoon waar uw onvrede betrekking op heeft, begrijpen we dat deze directe benadering niet voor iedereen even gemakkelijk is. Is de drempel echt te hoog, dan kunt u voor een advies terecht bij het PatiëntServiceBureau. Bij de medewerker PatiëntServiceBureau kunt u terecht met uw mondelinge of schriftelijke opmerkingen, suggesties en klachten. Ook kunt u uw klacht mailen. De medewerker neemt altijd contact met u op en maakt desgewenst een afspraak. Deze medewerker kan onder andere het volgende voor u doen:

  • luisteren naar uw verhaal en meedenken over een oplossing;
  • de klacht -eventueel anoniem- registreren;
  • uitleg geven over de klachtenprocedure in het ziekenhuis;
  • u doorverwijzen naar de klachtenfunctionaris.

U vindt PatiëntServiceBureau in de hal naast de receptie, route 030 en is op maandag t/m vrijdag geopend van 8.30 – 12.30 uur / 13.30-17.00 uur.

Tijdens deze openingstijden is altijd een medewerker aanwezig om u te woord te staan.

  • Telefoonnummer: 0413 – 40 29 01
  • Mail: psb@bernhoven.nl
  • Adres:Bernhoven t.a.v. PatiëntServiceBureau Postbus 707 5400 AS UDEN

De klachtenfunctionaris

Als uw onvrede of klacht niet wordt opgelost, kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris. Zij bekijkt samen met u welke mogelijkheden er zijn om iets aan uw probleem of klacht te doen. In veel gevallen vervult zij een bemiddelende rol bij het oplossen van uw onvrede of klacht.

De directie van Maashorst Oogkliniek

Wanneer de klacht ondanks bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet naar uw tevredenheid is afgehandeld, kunt u een oordeel vragen aan de directie.

Om de klacht te kunnen beoordelen vraagt de directie advies aan de klachtenonderzoekscommissie. Deze commissie bestaat uit 3-5 personen en is onafhankelijk. Naast de voorzitter, een externe jurist, zitten in deze commissie mensen met een medische achtergrond.

Afhankelijk van de klacht wordt bekeken op welke wijze deze het best kan worden onderzocht. Eventueel vindt een hoorzitting plaats waarvoor beide partijen worden uitgenodigd.

De directie geeft binnen zes weken nadat zij de klacht hebben ontvangen, een oordeel. Als het nodig is kan deze termijn met vier weken worden verlengd.

Lees hier meer over de klachtenonderzoekscommissie.

Geschilleninstantie

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) bepaalt dat iedere zorgverlener bij een externe, onafhankelijke geschilleninstantie moet zijn aangesloten. Maashorst Oogkliniek is aangesloten bij De Geschillencommissie Zorg.

U kunt hier een klacht indienen als u het niet eens bent met het oordeel dat door de dierctie is gegeven. Tenzij sprake is van een bijzondere situatie behandelt de geschilleninstantie alleen klachten die al eerder zijn ingediend bij de zorgverlener, in dit geval de directie.

De geschilleninstantie kan een schadevergoeding toekennen van maximaal € 25.000,-. De uitspraak is voor beide partijen bindend. Er is geen hoger beroep mogelijk.

Meer informatie over deze geschillencommissie vindt u op www.degeschillencommissiezorg.nl.